top of page

Belvedere X Alšova Jihočeská Galerie

unnamed (23).jpg

Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Österreichische Galerie Belvedere Vás srdečně zvou na výstavu

The South Bohemian Gallery in collaboration with the Belvedere Museum Vienna cordially invites you to attend the exhibition

 

BELVEDERE NA HLUBOKÉ / BELVEDERE IN HLUBOKÁ 

Let It GROW Again!

 

Od 9. 6. ve Velkém sále Zámecké jízdárny, Hluboká nad Vltavou.

On view from 9 June in the Great Hall of the Castle Riding Hall in Hluboká nad Vltavou. 

unnamed (37).jpg

belvedere na hluboké | let it grow again!

kurátor | miroslav haľák

výstava | 9. 6. - 10. 11. 2024

zámecká jízdárna | hluboká nad vltavou

Strom je v kulturních dějinách všudypřítomný, protože je mimo jiné mimořádně účinným nositelem lidského obsahu. Materiální stránka a ekonomické využití stromu spolu s jeho duchovní, estetickou a ekologickou funkcí mají pro společnost zásadní význam. Málokterý jiný přírodní element byl v umění zvolen jako projekční plocha pro člověka častěji než strom. Jak po vnější - formální -, tak po vnitřní - obsahové stránce disponuje vlastnostmi, které mu přisuzují mytickou roli a činí z něj dialogického partnera subjektům napříč kulturami. Personifikovaný strom vystupuje jako společenská bytost, samotář, posluchač připravený vstřebat námi předávané zprávy, jako strážce, ochránce, dokonce i zachránce klimatu.

Celá historie vztahu člověka k stromu je ukotvena v umění. Od prehistorických božských postav, totemů a kosmických bytostí, antických metamorfóz až po biblický strom, který byl instrumentalizován jak pro zobrazení úpadku, tak pro vykoupení (ikonografie živého kříže), jsou stromy náboženskými znaky civilizace. Tyto znaky se mění a jsou neustále přizpůsobovány ideologickým požadavkům doby. Strom v umění je tedy třeba chápat jako impuls nejen k symbolickému výkladu přírody, ale také výkladu člověka samotného, a tím i jeho postavení v přírodě.

Strom jako hmatatelná konstanta mytického myšlení vzrušuje naši představivost svým nadlidským měřítkem. Primárně je tedy strom symbolem nadpřirozena, které je důležité nejen v sakrálním umění, ale v každé symbolistické poloze. Je však zajímavé, že osvícenství se svým obratem k rozumu a rovněž ani pozdější empirické obraty od metafyziky k racionálnu tento topos principiálně neodmítly.

Se stromy se ztotožňujeme a jako partneři v dialogu nás tyto organismy provázejí celou kulturní historií. Strom, jak má tematizovat i tato výstava, je i dnes symbolem života. V současné klimatické krizi antropocénu je plicní funkce rostlin pro naši planetu tak silně tematizována, že v příštích desetiletích můžeme dokonce očekávat častější výskyt tématu stromu ve veřejném prostoru.

Výstava v Alšově jihočeské galerii konceptuálně vychází z velké prezentace tématu v Rakouské galerii Belvedere ve Vídni (23. 9. 2022 – 8. 1. 2023), se kterou AJG na pokračování tohoto ambiciózního projektu spolupracuje. Výstava v rozsáhlých prostorách Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou se řídí stejným principem jako její původní varianta ve Vídni, a to představit strom v umění jako nepřehlédnutelný vizuální znak, který je však v závislosti na jeho použití sdělován uchopitelně modelovým způsobem. Je tedy rozdíl, zda chce umělec vyjádřit obraz věčného života v bezstarostném prostředí, rodokmen své rodiny, nebo apel na nutné přehodnocení našeho ekologického chování. V prvním případě se jedná o symboly, ve druhém o diagramy a ve třetím o složité formy znakového jazyka, které lze dobře vysvětlit pomocí příkladů z dějin umění. Stejně jako je strom dynamickým organismem, i tato výstava se oproti té původní změní a ukáže nové perspektivy z nevyčerpatelného rezervoáru umění, tedy i celý tento výstavní projekt se vyvíjí, roste a problematizuje bytostně důležitý aspekt našeho života a přežití. Let It Grow Again!

Transcendence byla nahrazena objektivní analogií, a tak místo Boha byl ve stromě čten jako metafora komplexní člověk a parciální svět. Od 19. století až po současné umění byl strom stále častěji využíván jako zprostředkovatel akutních sociálních a ekologických sdělení. Ať už ve scéně utrpení, v níž nahé, ohnuté větve odrážejí duševní a fyzickou bolest, nebo v alegorii života, v níž jeho ohromující síla a květ představují nejvyšší vitalitu, strom se v tomto umění deklaruje nikoli jako dekorativní kulisa, ale jako nositel subjektivních představ o světě. Na druhé straně je strom stále častěji a intenzivněji obsazován do "role zachránce", aby byl demonstrován jeho význam pro přežití člověka s ohledem na hroutící se životní prostředí.

449445287_398861976498989_752061540261371335_n.jpg
449476064_398861956498991_6043719455395240101_n.jpg

Collective Exhibition: CIRCULATION

The group exhibition "Circulation" brings together diverse artistic approaches focused on the relationship between humans and time. The works use natural themes and materials to express the constant transformation of the world and the concept of flux.​ Some works explore identity through natural elements, while others reflect cultural identity. Intuitive photographs and performative walks allow visitors to delve into a deeper relationship between humans and nature.

F66H Smolník 18—21/7/2024                                                                                                          https://66hodin.sk/

449445312_398861989832321_2053391872275198991_n.jpg
432762421_18314122090122361_5281182327155132690_n.jpg
unnamed (29).jpg
419071400_18315282871122361_6071223118258642771_n.jpg

AMONG THESE TREES IS MY HIDING SPOT

a cura di Nicoletta Provenzano e Vittorio Beltrami
Opening 4 Aprile 2024 ore 18:30
Curva Pura | Via Giuseppe Acerbi 1a - Roma
Fino al 5 Maggio 2024

Curva Pura è lieta di presentare la prima personale romana di Helen Tóth, Among These Trees Is My Hiding Spot, a cura di Nicoletta Provenzano e Vittorio Beltrami, con il sostegno dell’Istituto Slovacco a Roma e dello Slovak Arts Council. La mostra, parte degli eventi di Open House Roma 2024, è un’immersione nel cuore intimo della foresta, un respiro nell’atmosfera arborea che prende sostanza pittorica, addentrandosi in segreti nascondigli di rami e in archivi sentimentali di essenze boschive.

Helen Tóth, in una gestualità pittorica impetuosa e brillante, conduce il fruitore attraverso un universo selvatico, in cui trovare una natura palpitante e sferzante, custode universale della coesione tra luce e ombra. Lo svelarsi di brezze e brume sono voci cromatiche di un viaggio nell’intrico ombroso di una fitta danza di fonde, lungo i passi delle stagioni. La foresta e i suoi vortici vegetali, simbiotici e multiformi, tracciano negli olii su tela dell’artista un percorso intricato e limpido, fluido ed essenziale.

Come preziosi ibridi di un territorio appartenente tanto alla realtà quanto ai segreti dell’intimo, porzioni minime di una natura germogliante compongono un humus di memorie, una raccolta poetica di ibridi vegetanti che divengono universo sensoriale e misteriose matrici di forme della natura. Costruendo spazi fisici e mentali, tra boschi e radure, le opere, in un dialogo tra installazione e pittura, conducono lo sguardo tra passaggi e i bivi e le emersioni radicali dei luoghi dove si sono originate. Il cammino incantato nella densità semiotica di una vita vegetale si nutre di folgorazioni percettive e di sensibilità poetica, trasformate in un rigoglio lirico.

L’artista, parte degli artisti della Blu : gallery in Modra (SVK) e attualmente in residenza a Roma, entrerà direttamente in dialogo con gli spazi della galleria e con il territorio della Capitale in una installazione site specific dedicato alle presenze arboree della città.

AMONG THESE TREES IS MY HIDING SPOT

curated by Nicoletta Provenzano and Vittorio Beltrami
Opening 4 April 2024 h 18:30
Curva Pura | Via Giuseppe Acerbi 1a - Roma
until 5 May 2024

Curva Pura is pleased to present Helen Tóth's first solo exhibition in Rome, Among These Trees Is My Hiding Spot, curated by Nicoletta Provenzano and Vittorio Beltrami, with the support of the Slovak Institute in Rome and the support of the Slovak Arts Council. The exhibition, part of the events of Open House Roma 2024, is an immersion into the intimate heart of the forest, a breath in the arboreal atmosphere that takes on pictorial substance, delving into secret hiding places of branches and sentimental archives of woodland essences.

Helen Tóth, in an impetuous and brilliant pictorial gesturality, leads the viewer through a wild universe, in which to find a palpitating and lashing nature, universal guardian of the cohesion between light and
shadow. The unveiling of breezes and mists are chromatic voices of a journey through the shadowy tangle of a dense dance of melts, along the steps of the seasons. The forest and its symbiotic and multiform vegetal whirlpools trace an intricate and limpid, fluid and essential path in the artist's oils on canvas.

Like precious hybrids of a territory belonging as much to reality as to the secrets of the intimate, minimal portions of a germinating nature compose a humus of memories, a poetic collection of vegetating hybrids that become a sensory universe and mysterious matrices of nature's forms. Constructing physical and mental spaces, between woods and clearings, the works, in a dialogue between installation and painting, lead the gaze between passages and forks and the radical emergencies of the places where they originated.

The enchanted journey through the semiotic density of a plant life nourished by perceptual gusts and
poetic sensitivity transformed into a lyrical luxuriance. The artist, part of the artists of the Blu : gallery in Modra (SVK) and currently in residence in Rome, will enter directly into dialogue with the gallery spaces and with the territory of the Capital in a site-specific installation dedicated to the arboreal presences of the city.

images (1).png
images.png

supported by

image_edited_edited.jpg
slovak-institute-750x192.png

in cooperation 

open-house-roma-2024-graphic.jpg

part of 

IMG_8326.jpg
IMG_8327.jpg

KATALÓG | Línia lesa | Kurátorka: Dominika Chrzanová | Texty: Dominika Chrzanová, Pavol Eliáš ml. | Jazyková korektúra: Beáta Beláková | Preklad: Marián Minárik | Zodpovedná redaktorka: Renáta Niczová | Grafická úprava: Martin Bízik | Náklad: 200ks | Vydavateľ: Nitrianska galéria | Tlač: Tlačiareň P + M, s.r.o., Turany | Rok vydania: 2023 | ISBN 978-80-85746-93-8 | Zdroj: https://nitrianskagaleria.sk/linia-lesa-katalog/

Pri príležitosti výstavy Línia lesa vychádza rovnomenný katalóg, ktorý je zostavený ako chronologický príbeh vývoja flóry, cca od záveru doby ľadovej, až po súčasnosť. Pod názvami kapitol: Počiatky, Pokračovanie, Prítomnosť  a Potom sa odvíja príbeh, ktorý „mapuje“ jednotlivé obdobia a sleduje pri tom diela, ktoré sú prezentované vo výstave. Nedeliteľnou súčasťou publikácie je tiež úvodný textový príspevok a fotografie vybraných chránených rastlín od Ing. Pavla Eliáša ml., PhD., odborného pedagóga z Katedry botaniky na FAPZ SPU v Nitre. V katalógu sa nachádzajú aj krátke rozhovory, ktoré ponúkajú osobné pohľady umelcov na témy prírody a jej ochrany. 

1701192964964-220d054f-26d0-44d3-ac7a-75c6ef785c36_2.jpg
1701192964964-220d054f-26d0-44d3-ac7a-75c6ef785c36_1.jpg
ts-linia-lesa.jpg
plagat_web_verni.jpg


Vernisáž: 15. 11. 2023, 17:00
Galéria Sumec
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

Kurátor: Ľuboš Lehocký

Trvanie výstavy: 14. 11. – 8. 12. 2023


Výstava Helen Tóth v Galérii Sumec predstavuje jej najnovšie i nedávne maľby, objekty a landartové aktivity, ktoré súvisia s autorkiným dlhodobým záujmom o témy spojené s lesom a prírodou, ich bytostnou povahou, ich vnímaním a prežívaním človekom, ale aj s našou (ne)schopnosťou vypovedať o tom. Helen Tóth v tomto kontexte hovorí, že „les sprostredkovaný jazykom zostáva len myslený. Ak sme v ňom prítomní, nemusíme ho myslieť, nemusíme sa snažiť rozumieť mu, pretože vtedy sa nám ukazuje, dáva sa nám celý a presne taký aký je. Akokoľvek sa budeme snažiť, nikdy sa nám nepodarí slovami vyjadriť ako voňal horský vzduch. Idea lesa je len jedna, ale je nekonečno spôsobov ako sa nám les dáva. Jedine naša telesná prítomnosť nám umožní zacítiť vôňu lesa. Sprostredkovať jazykom túto skúsenosť niekomu inému je nemožné. Zjednodušujeme ho tým do banálneho významu. Celkom nám však uniká jeho jadro, vnútro, ktoré zakrývajú porasty a koruny stromov. Naše zmysly sú vždy niečím limitované, rušené. Čo sa odohráva po západe slnka? Ukazuje sa nám les aj v tme? Zachycujeme jeho ukazovanie sa len zrakom, alebo sa nám dáva aj nejako inak?“

Heleninou reflexiou a prostriedkom uvažovania o týchto témach je primárne maľba, motivovaná pohybom a pobytom v lesnom ekosystéme, do ktorého občas vnáša, respektíve vracia konáre a pahýle stromov, ktoré z neho pochádzajú. Pracuje výlučne s nájdeným materiálom, s odpadnutými konármi, alebo mŕtvym drevom, vyhodenými vianočnými stromčekmi, ktoré sa stávajú nosičmi pre jej maľbu. Nájdené prírodniny, ktoré sa jej stali médiom pre maľbu, následne navracia do lesa, pričom však svojim maliarskym vstupom vytvára situácie, ktoré by sme za reálnych okolností nemohli zažiť, čím rozrušuje náš stereotypný pohľad a podnecuje nás k opätovnému a inému uvažovaniu a videniu.

Helen pri prechádzke lesom, ale aj ako maliarku zaujímajú najmä choré, oslabené, spadnuté stromy, ktoré, aj keď sú človekom často ignorované, tiež patria do lesa, pričom ich inakosť a chybovosť v sebe nesie prehliadaný potenciál dramatickosti, znepokojenia, alebo melancholickosti prameniacej z ich tušeného zániku, rozkladu, absorbovania zemou a návratu do ekosystému v novej podobe, povedzme papradí, ktoré vyrastajú z hliny alebo podložia, z „chrbta“ lesa, v ktorom život neustále trvá, zároveň sa mení a obnovuje.

Helenina tvorba a zároveň pohyb aktuálnou výstavou nám zároveň pomáha uvažovať o symbolike vzťahu toho, čo je dole a toho, čo je hore, o horizontálno-vertikálnom pnutí lesa a života. Obrazy Helen Tóth nás vedú od spodných temných vrstiev hliny, močiarov, popadaných konárov a rozkladajúcich sa stromov cez vertikalitu kmeňov a vetrom ohlodaných korún až k výškam nad nimi a pohľadu na nebo z vrcholu hory, alebo zrazu objavenej čistiny.

Helenine obrazy nás vedú k uvedomeniu si a plnšiemu prežívaniu nie len lesa, jeho bytostnej povahy
a rôznych aspektov vrátane jeho rozmanitosti, zraniteľnosti či schopnosti obnovy, ale aj k uvedomeniu si ich životných - ľudských súvislostí, ktoré pri pohľade zdola nahor cítime prechádzajúc sa lesom i medzi dielami autorky.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Výstavný program Galérie Sumec v roku 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.

346607440_1348321392432128_2506160546163011348_n.jpg

  — HELEN TÓTH na festivale FRAJ 2023

Čipku vypaličkuje aj v spánku, sčerí hádzanársku bránku, uklochtí polievku z višní,... Talent z nej skrátka prýšti. V detstve priväzovala stromy k zábradliu, no ani dnes sa s nimi nepára. Kúsky lesa pretvára do svojrázneho herbára. A ak vo svojom živote chce nájsť trochu pokoja, schytí sa do plavárne či na traktore do poľa.

Helen Tóth je slovenská vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie. Žije v Dunajskej Strede, no tvorí v bratislavskej Novej Cvernovke. V rokoch 2007 – 2011 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Neskôr, v rokoch 2012 – 2018, na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéroch prof. Ivana Csudaia a prof. Daniela Fischera.

Silnou témou jej diel je príroda vo svojom fragmente. Jeho zástupným symbolom sa stáva strom. Pochádza z generácie umelcov a umelkýň, ktorá vyrastala v silne virtualizovanom svete, a so stretom a koexistenciou s týmto svetom a nachádzaním jeho protiváhy súvisí aj jej tvorba. Je autorkou, ktorá využíva technické výdobytky na uskutočnenie umeleckého zámeru (digitálna aj analógová fotografia, digitálne mapy a súradnice GPS). Pracuje systémom objavovania a zbierania. Sústredene sa pohybuje v niekoľkých lesoch v rôznych častiach Slovenska a z ich vzoriek vytvára mikroprostredia, ktoré uchováva ako akýsi trojdimenzionálny herbár.

Je dvojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za maľbu (2017 a 2022) a v roku 2022 bola nominovaná na cenu Piero D'Amore E Colore na art fairi The Others v talianskom Turíne. V tom istom roku sa ocitla aj na longliste ceny STRABAG Artaward International vo Viedni.

                   Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

aktuality vyrez.png
fotila Jana Budaiová.png

Helen Tóth | Ode to the conifers

Otvorenie výstavy : 18.3 o 17:00 hod (sobota)
Trvanie výstavy : 19.3 - 7.5.2023

“V roku 2004 spadlo nebo na tatranský les. Doslova spadlo, pretože typ vetra, ktorý ten les sfúkol ako zápalky, sa volá padavý vietor alebo aj gravity wind. Nebo nie je statické.
V skutočnosti neustále tečie ako rieka, ktorá sa vtedy, v jedinej chvíli, v jedinej vlne vyliala na Tatry. Tatranský les nemal proti tej mase padajúceho neba nijakú šancu. Behom krátkej chvíle ležal takmer celý na zemi, zadlávený všetkým, čo ho presahovalo, zadlávený celým nebom... Každý z nás má skúsenosť, kedy sme boli zadlávení čímsi, čo nás nekonečne presahovalo. Nové, Tat
rami inšpirované obrazy Heleny Tóthovej, nám dávajú zaujímavú odpoveď na otázku, ako sa s takouto skúsenosťou vyrovnať."

Blu : gallery, Štúrova 93, 900 01 Modra

Štvrtok – po telefonickej dohode

Piatok – Nedeľa

14:00 – 18:00
 

+421 915 788 354

blu@blugallery.sk

blugallery plagát.jpg
Helen_PlagátA31024_1.png

Názov výstavy: Light, like a broken tree
Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava
Kurátor: Peter Molari
Vernisáž: 15. 12. (štvrtok) 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: od 16. 12. 2022 do 15. 1. 2023

 

Helen Tóth (1992) je absolventkou Maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorí v médiu kresby, fotografie, maľby a inštalácie. Silnou témou jej diel je príroda, ktorej zástupným symbolom je strom.

Výstavný projekt, s názvom Light, like a broken tree predstavuje autorkin dlhoročný záujem o stromy, lesy, ekosystém, a o hľadanie symbiotického vzťahu medzi prírodou a človekom. Vo výkladoch sa autorka predstaví site-specific inštaláciou, ktorá odkazuje k jej starším prácam “Lightbox with a tiny forest” a “Na chrbte nosím paprade”.

 

Projekt, ako aj chod galérie na rok 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

GALÉRIA VÝKLAD, Hlavná ulica 8, Trnava

Nezávislá galéria vo verejnom priestore, so zameraním na site-specific art alebo inštalácie in situ. Trnava. Kubik Nápadov.

HELENTOTH OPENSTUDIO B.jpg 

Dear friends, lovers of art. I would like to invite you to the world of my studio in Nová Cvernovka.

The studio exhibition consists of oil paintings, drawings and installations produced in the period of the last year.

The door of my studio will be opened on Saturday, December 17th between 11:00 - 19:00h. The gathering will be musically accompanied by myself and my phone. There will be also plenty of drinks and beverages. I am looking forward to meet every one of you.

Where: Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

 

Graphics by Gergely Németh
 

Financially supported by Minority Culture Fund (Kultminor). 

Drahí priatelia a priateľky, nadšenci a nadšenkyne umenia. Srdečne Vás pozývam do prostredia môjho ateliéru v Novej Cvernovke.

 

Ateliérová výstava pozostáva z olejomalieb, kresieb a inštalácií za obdobie posledného roka. 

Dvere môjho ateliéru otvorím v sobotu 17. decembra od 11.00 - 19.00. Celým stretnutím nás bude hudobne sprevádzať môj telefón. Jedla, aj pitia bude dostatok. Teším sa na každého jedného z Vás. 

 

Adresa: Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava

Plagát: Gergely Németh

 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

photo report

317443505_675727157565294_5975791781643909520_n.jpg 

Srdečne pozývame na reprízu nášho zahraničného projektu, ktorý bol v októbri prezentovaný v antverpskej galérii Epreuve d'Artiste.

Printing, still
Vernisáž: 5.12.2022, 19:00
6.12.2022 – 7.1.2023

Autori: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

"Názov výstavy, prezentujúcej slovenských autorov a autorky, venujúcich sa tradičným grafickým technikám, odráža v prvom rade nadšenie z tvorby, ale i údiv že sa tak stále deje – v pozitívnom slova zmysle. Oba pocity vychádzajú z výziev, akým táto technika čelí. Hľadá svoju tvár medzi voľným umením, remeslom a dizajnom ale aj voči digitálnym médiám a novým experimentálnym či autorským technikám, ktorých rozšírenie o rôzne formy, materiály alebo performatívnosť môžu na tradičnejšie postupy vrhať svetlo zastaralosti.
Aj preto sme veľmi radi, že môžeme odprezentovať tvorbu ôsmych mladých umelcov*kýň, ktorí tradičné grafické techniky začlenili do svojej tvorby. Mnohí z nich patria medzi „plnokrvných“ grafikov, iní si k nim našli cestu z iných umeleckých odborov alebo po dlhšej profesnej „obchádzke.“ Ich implementácia do komplexných umeleckých programov je dôkazom nielen súčasného trendu prelínania umeleckých žánrov, ale i schopnosti tradičných grafických techník poskytovať relevantnú a osobitú platformu. Pre mnohých totiž nepredstavujú doplnok, ale rozšírenie možností komunikácie. Výber autorov*iek, ohraničený rokmi narodenia 1981 až 1995 pritom predstavuje širokú škálu generačných i autorských prístupov."

Výstavu Printing, still z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vizuál : Jakub Tóth


Srdečne Vás pozývame na otvorenie vianočnej skupinovej výstavy prevažne najmladšej a strednej maliarskej generácie. 

Kedy: 3.12.2022 (sobota) o 17:00 hod
Trvanie: 3.12 - 30.12.2022
Kurátorka: Katarína Janáková

Zúčastnení autori a autorky:
Tero Abaffy
Andrea Bartošová
Anna Mária Beňová
Beata Kočner Bencová
Martina Červenková
Dominika Kováčiková
Matej Maturkanič
Michaela Moravčíková
Stanislav Ondruš
Martina Rötlingová
Michal Šumichrast
Helen Tóth

Skupinová výstava s názvom "Christmas party 2022" je prvou zo skupinových vianočných predajných výstav pod taktovkovu blu : gallery.
Výber viacerých mladých súčasných výtvarníkov, ktorí nás v blu : gallery aktuálne bavia, predstaví menšie a stredné formáty ako kvalitný vianočný darček, alebo len tak pre potešenie, prípadne do Vašej zbierky. Výstava bude prístupná aj mimo tradičných otváracích hodín galérie. Zavolajte/napíšte nám 

 

Tešíme sa na Vás v blu:

316301645_438609668455702_831254816546041334_n.jpg
others.png
others.png
others.png
Screenshot-2021-09-01-at-11.09.02.png

with

  

Sme veľmi poctený, že sa tento rok môžeme zúčastniť nášho prvého veľtrhu umenia - The Others v Turíne, Taliansko - ktorý predstavuje umenie nových progresívnych galérií. V Turíne nás uvidíte s obrazmi Helen Tóth od 3 - 6.11.2022. Príďte nás pozrieť, ak budete na blízku.

We are very happy and honoured to participate at The Others artfair in Turin, Italy. The Others Art Fair introduces art of young and progressive galleries. You´ll find us in Torino presenting artworks by Helen Tóth - from Nov 3rd till Nov 6th, 2022.

See you there!

La natura è un’anomala galleria d’arte: blu : gallery porta a The Others un bosco delle meraviglie, con la guida di Helen Toth.

È una ricerca simbiotica, quella dell’artista in The night belongs to us, 2022, oil on canvas, 140x85cm: un ritorno alla primordialità che riflette il bisogno di questa generazione. La natura è malata e sta morendo, per troppo tempo l’abbiamo ignorata. E ora, tramite le opere di Helen Toth, arriva frontalmente, chiedendo di essere vista.

malba.png
311157523_637448364496141_8598736954899282920_n.jpg
malba.png
malba.png

Už od piatku 28. októbra budete mať možnosť pozrieť si v priestoroch Galérie Nedbalka diela dvadsiatich mladých slovenských umelcov v rámci súťaže Maľba 2022. Výstava potrvá do 27. novembra a sponzorom vstupného na výstavu je Nadácia VÚB.

On Friday, 28 October, the Nedbalka Gallery will open the exhibition of 20 finalists of the prestigious competition Painting 2022, which will last until 27 November. Admission will be free due to the sponsorship of the VÚB Foundation.

Baner na výšku.jpg
Helen.jpg
Text_Helen.jpg
mlml.png
mLBroa.png

Verejná výstava v galérii Nedbalka potrvá od 28. októbra do 27. novembra 2022. Galériu finalistov nájdete tu. 
 

dunszt.png
dunsz.png

Náš rozhovor o vizuálnom umení, maľbe, krízach, abstrakcii, kaktusoch, o Berlíne, o projekte Hater Painter, o dvojitej kultúrnej identite nájdete tu

 

IMG_4085.jpg

Obálku najnovšieho vydania Knižnej Revue ilustruje moja maľba, nájdete v @artforum_bratislava a na mnohých iných miestach
@kniznarevue 

Ďakujem Tine a Marekovi.

282262165_745852169925232_882566315717853454_n_edited.jpg

Od 31.mája sú sprístupnené naše výstavy v košickej galérii Slávia, ktoré spája prinajmenšom ich letargický názov. Ak máte cestu okolo, zastavte sa výstava trvá do 13.júna 2022

Hlavná 63, 040 01 Košice