top of page

Light like a broken tree, galéria výklad, trnava, sk 2022
 

Helen Tóth belongs to the young generation of artists. She studied at the School of Applied Arts in Bratislava and continued at the Academy of Fine Arts. After graduating, she had individual and group exhibitions at home and abroad (Austria, Belgium, Hungary, Italy). Helen is a two-time finalist of the VÚB Bank prize for “Painting of the year” and was nominated for the Piero D'Amore E Colore prize at The Others Art Fair in Torino, Italy.

Helen's main theme is the depiction of trees and forests. These elements have become especially significant as a part of the art series "Lightbox with a tiny forest" and "I carry ferns on my shoulders".

She decided to create a new site-specific object for the Gallery Výklad - a tree trunk, which she exhibited together with an older work - a painting on an unstretched canvas. Each work is situated in its own exhibition cubicle. We thus have the opportunity to see the various positions of the author's work, be it painting or sculpture. At the same time, it represents art as a mode of experiencing being, exactly how psychologist Erich Fromm says in his book” To have or to be”.

The forest environment and nature itself is a constant source of inspiration for the author. The subject of her interest are mainly conifer trees, which she considers more aesthetically suitable for her work. She's not abandoning sick or dead trees, whose remains are an important part of  the forest environment just as much as the living ones. A fallen tree, which seemed attractive to the author and was too heavy to take from the forest, was the starting point for her artistic activity and for creating this specific object.

The author dealt with this situation precisely through creative work with materials, with which she gave form to her  "dream" trunk. The surface is white, supplemented with fern leaves and twigs, refers to the whiteness of marble sculptures of classical art and at the same time contrasts with the painting in the second interpretation. Hanging in the space thus directly refers to the title of the exhibition and at the same time ironically points to the creation process itself, which was far from easy.

On the other hand, the painting on canvas installed in the second storefront is merely draped over a rope on a wooden frame and resembles a Chinese or Japanese landscape painting. Compared to the plaster trunk, which gives the impression of a heavy mass, the painting has the light impression of a kind of curtain, a delicate and inconspicuous element that has the ability to evoke a Zen impression, similar to the tradition of landscape painting in the Far East.

The author is not concerned with scientific description and factual presentation, subjugation and preservation of natural artifacts, but with the expression of a fleeting but intense experience that a person is exposed to in the confrontation with the world of nature, it’s processes and laws, as universal paradigms of life and death - repeating in an endless cycle

.

 

Exhibition: Light like a broken tree

Author: Helen Tóth

Curator: Peter Molari

Duration: from 16th Dec, 22 to 15th Jan, 23

Photos by: Peter Lančarič and Martina Chudá

Where: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava, Slovakia

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/05/ts-helen-toth-v-galerii-vyklad/

KUBAPARIS: https://kubaparis.com/submission/283409

Helen Tóth patrí medzi mladú generáciu výtvarníkov. Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave a pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení. Po skončení vysokej školy vystavovala na samostatných aj skupinových výstavách doma i v zahraničí (Rakúsko, Belgicko, Maďarsko, Taliansko). Je dvojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za maľbu a bola nominovaná na cenu Piero D´Amore E Colore na The Others Art Fair v talianskom Turíne.

Vo svojich diela programovo pracuje so zobrazovaním stromov a lesa. Práve tieto prvky sa stali signifikantnými, ako súčasť výtvarných sérií „Lightbox with a tiny forest“ a „Na chrbte nosím paprade“.

Pre Galériu Výklad sa rozhodla vytvoriť nový objekt – kmeň stromu, ktorý vystavila spolu so staršou prácou – maľbou na nevypnuté plátno. Každé dielo je situované vo vlastnej výstavnej kóji. Máme tak možnosť vidieť rozličné polohy autorkinej tvorby, či už maliarsku, alebo sochársku. Zároveň nám predstavuje umenie ako druh módu prežívania bytia, ako o ňom hovorí psychológ Erich Fromm vo svojej knihe Mať alebo byť. 

Prostredie lesa a príroda samotná je pre autorku neustálym inšpiračným zdrojom. Predmetom jej záujmu sú hlavne ihličnany, ktoré považuje za esteticky vhodnejšie pre svoju tvorbu. Z tej nevynecháva ani choré alebo mŕtve stromy, ktorých pozostatky rovnako tvoria prostredie lesa, ako tie živé. Padnutý strom, ktorý sa autorke zdal príťažlivý bol príliš ťažký na to, aby si ho vzala z lesa so sebou, sa teda stal východiskovým bodom pre umeleckú činnosť. 

Autorka sa s touto situáciou vysporiadala práve prostredníctvom kreatívnej tvorby s materiálmi, ktorými dala ľubovoľnú formu „vysnívanému“ kmeňu. Jeho belostný sadrový povrch doplnený o papraďové listy a vetvičky odkazuje na belobu mramorových sôch klasického umenia a zároveň je v kontraste s maľbou v druhom výklade. Jeho zavesenie v priestore teda priamo odkazuje na názov výstavy a zároveň ironicky poukazuje na samotný proces tvorby, ktorý nebol zďaleka tak ľahký. 

Naopak maľba na plátne nainštalovaná v druhom výklade je iba prehodená cez lanko na drevenom ráme a pripomína čínsku alebo japonskú krajinomaľbu. Oproti sadrovému kmeňu budiacemu dojem ťažkej hmoty pôsobí maľba ľahkým dojmom akéhosi závesu, jemného a nenápadného prvku majúceho ale schopnosť vyvolať až zenový dojem, podobne ako je tomu vo tradícii krajinomaľby ďalekého východu. 

Autorke nejde o vedeckú deskripciu a faktografické podanie, podmanenie a uchovanie prírodných artefaktov, ale o vyjadrenie prchavého, no intenzívneho zážitku, ktorému je človek vystavený v konfrontácii so svetom prírody, jej procesov a zákonitostí, ako univerzálnych paradigiem života a smrti opakujúcich sa v nekonečnom cykle.

Výstava: Light, like a broken tree

Autorka: Helen Tóth

Kurátor: Peter Molari

Trvanie výstavy: od 16. 12. 2022 do 15. 1. 2023

Fotky: Peter Lančarič a Martina Chudá

Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/05/ts-helen-toth-v-galerii-vyklad/

KUBAPARIS: https://kubaparis.com/submission/283409

printing, still, station contemporary art gallery,
bratislava, sk 2022

 

The title of this exhibition, presenting Slovak artists who work with traditional graphic techniques, reflects first of all their enthusiasm for art, as well as amazement (in the positive sense of the word) that such things are still happening. Both feelings are evoked by the challenges that this technique faces. It seeks its own image between free creativity, craft, and design; also vis-à-vis digital media and the new experimental techniques, whose expansion into diverse forms, materials, and performances may cause the more traditional procedures to be seen as antiquated.


For this reason also, we are very glad to be able to present the work of eight young men and women who have incorporated traditional graphic techniques in their work. Many of them are “full-blooded” graphic artists, while others have found their way from different art disciplines or after a lengthy professional “detour”. If traditional graphic techniques are implemented in complex artistic programmes, this not only exemplifies the contemporary trend of interpenetration of art genres but also proves the capacity of those traditional techniques to provide a relevant and distinctive programme. For many, they expand (rather than merely complement) the potential of communication. The choice of artists, limited to those born between 1981 and 1995, offers a broad gamut of generational and artistic approaches.


Exhibition Printing, still supported using public funding by Slovak Arts Council.

.

 

Exhibition: Printing, still

Artists: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Curator: Jana Babušiaková

Duration: from 5th Dec, 22 to 7th Jan, 23

Photos by: Martina Rötlingová

Where: STATION CONTEMPORARY ART GALLERY, Ul. Gustáva Mallého 2, 851 01 Bratislava

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/08/ts-printing-still-v-station-contemporary-art-gallery/

www.stationgallery.sk

Srdečne pozývame na reprízu nášho zahraničného projektu, ktorý bol v októbri prezentovaný v antverpskej galérii Epreuve d’Artiste.

Autori a autorky: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

„Názov výstavy, prezentujúcej slovenských autorov a autorky, venujúcich sa tradičným grafickým technikám, odráža v prvom rade nadšenie z tvorby, ale i údiv že sa tak stále deje – v pozitívnom slova zmysle. Oba pocity vychádzajú z výziev, akým táto technika čelí. Hľadá svoju tvár medzi voľným umením, remeslom a dizajnom ale aj voči digitálnym médiám a novým experimentálnym či autorským technikám, ktorých rozšírenie o rôzne formy, materiály alebo performatívnosť môžu na tradičnejšie postupy vrhať svetlo zastaralosti.


Aj preto sme veľmi radi, že môžeme odprezentovať tvorbu ôsmych mladých umelcov*kýň, ktorí tradičné grafické techniky začlenili do svojej tvorby. Mnohí z nich patria medzi „plnokrvných“ grafikov, iní si k nim našli cestu z iných umeleckých odborov alebo po dlhšej profesnej „obchádzke.“ Ich implementácia do komplexných umeleckých programov je dôkazom nielen súčasného trendu prelínania umeleckých žánrov, ale i schopnosti tradičných grafických techník poskytovať relevantnú a osobitú platformu. Pre mnohých totiž nepredstavujú doplnok, ale rozšírenie možností komunikácie. Výber autorov*iek, ohraničený rokmi narodenia 1981 až 1995 pritom predstavuje širokú škálu generačných i autorských prístupov.“

Výstavu Printing, still z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava: Printing, still

Autori: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

Trvanie výstavy: 6. 12. 2022 – 7. 1. 2023

Fotky: Martina Rötlingová

Miesto konania: Station Contemporary Art Gallery, Ul. Gustáva Mallého 2, 851 01 Bratislava

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/08/ts-printing-still-v-station-contemporary-art-gallery/

The others art fair, torino esposizioni, it 2022
represented by blu : gallery

The Others is a revolutionary project, born with the aim of intercepting the language of the new generations and promoting emerging realities.

It is an experimental show that presents the most innovative national and international artistic expressions.

 

The Others is an exhibition platform that fosters a more direct and immediate dialogue between artistic proposals and a young and varied public, presenting itself as a meeting place, a place for exchanging experiences, contacts and projects, where everyone can find a welcoming, sophisticated and unconventional cultural proposal. 

The Others is an independent fair, the short-circuit of a self-referential art system, a proper “Factory” of small emerging realities, a privileged meeting place for the newest voices and the most bursting artistic trends.

The Others is a curatorial fair: the artistic direction is entrusted to a team of young curators in order to better interpret the languages and decipher the codes of the artistic expressions of the new generations and propose an avant-garde observatory on the global community of creative people.

The Others is a choice, a combative and perhaps a little surly, but constructive, provocative, eccentric alternative that is nourished by hope, determination and energy.

 

Represented by: Blu : gallery
Duration: Nov 3-6, 2022
Where: Padiglione 3 di Torino Esposizioni, Via Petrarca 39/B – Turin

Curatorial Board: Lorenzo Bruni, Daniela Grabosch, Lýdia Pribišová, Marta Orsola Sironi

Web: https://www.theothersartfair.com/en/exhibitors/

The Others je taliansky veľtrh venovaný umeniu, nielen talianskemu aj medzinárodnému. Cieľom je predstaviť najzaujímavejšie nové tvorivé energie.

 

Vyznačuje sa inovatívnym formátom - využitím netradičných priestorov, večerné otváracie hodiny, program podujatí (hudba, divadlo, tanec) - je to jedinečná výstavná platforma: veľtrh a kurátorský projekt.

 

Sprostredkováva miesto stretnutí medzi trhom a kultúrou, miesto pre výstavy a site-specific projekty, ktoré presahujú rámec konceptu „iba stánku“.

 

Priekopnícky model, ktorý tým, že opustil typické schémy tradičnejších umeleckých veľtrhov, umožňuje rozvoj bezprostrednejšieho a priameho dialógu medzi majiteľmi galérií, umelcami a verejnosťou.

V zastúpení: Blu : gallery
Trvanie: 3-6.11..2022
Miesto: 
Padiglione 3 di Torino Esposizioni, Via Petrarca 39/B – Turin

Kurátorská rada: Lorenzo Bruni, Daniela Grabosch, Lýdia Pribišová, Marta Orsola Sironi

Web: https://www.theothersartfair.com/en/exhibitors/