top of page

ode to the conifers, blu : gallery, modra, sk 2023
 

In 2004, the sky fell on the Tatra forest. It literally fell because the type of wind that the forest

blew the forest down like a match is called a downwind or gravity wind. The sky is not static.

In fact, it is constantly flowing, like a river, which then, in a single moment, in a single wave, poured out

on the Tatras. The Tatra forest stood no chance against that mass of falling sky. Within a short moment it lay almost entirely on the ground, covered with everything that overhung it, covered with the whole sky... All of us have had the experience of being swamped by something that infinitely beyond us. Helena Tóth's new paintings inspired by the Tatras give us an interesting answer to the question of how to cope with such an experience.

 

... and long live the red spruce!

 

When I look at Helena Tóth's new paintings, I think of the Tatra calamity of

2004, when almost the entire Tatra forest disappeared overnight. Otherwise, have you noticed that since the Tatra calamity we no longer associate the word "calamity" only with the plough? With a plough clearing away piles of snow, but also with lorries full of felled timber? 

 

Calamity for us has no longer ceased to be an event in which we are faced with what is immensely beyond us, and what we cannot control. Instead, we use the word to refer to the technical coping, dealing with the consequences of such events.

However, in the days before 'trucks and snow ploughs', the word calamitas referred to the enormous catastrophe, or a great misfortune. It meant, in short, a vertical, humanly infinite

transcending event. Today we understand the word calamity horizontally, it is for us only one

one of many, everyday events. But that is only until the calamity reaches our own lives. 

 

There, suddenly disaster and misfortune are no longer just one of many events, but the very event that has touched us in a profound way. It is we who are here suddenly confronted with something that transcends us enormously, and so we can experience again for ourselves

the original verticality of life and its most inherent mystery.

 

But it is not easy to stand such an experience. For our culture and society are increasingly

to a horizontality that forces us to "come to terms" with that which transcends us. In the most horizontal sense! We say "deal with it", but what we really mean is "deal with it" in the sense of "sort it out", "tidy it up", "put it right"...

 

It directs us to strip personal disasters and misfortunes of their verticality, to

to strip them of that which transcends us, to reduce them (humiliate?) to something bearable, something we can better handle, or even control. As if to cope with a personal misfortune or catastrophe is only possible if we magnify them as thoroughly as possible. Helen's Tatra images also show us the example of the red spruce (the only tree that after the Tatra calamity left standing) remind us that with great, and even personal, misfortune, we can indeed cope only when we remain steadily facing the verticality of this misfortune, when we do not let anyone or anything deprive us of the gift of this infinitely transcending verticality.

 

In adversity we grow. Just as the trees in Helen's paintings grow.

.

 

Exhibition: Ode to the conifers

Author: Helen Tóth

Curator: Peter Mačaj

Duration: from 18th March, 23 to 7th May, 23

Photos by: Jana Budaiova

Where: Blu : gallery, Modra, Slovakia

V roku 2004 spadlo nebo na tatranský les. Doslova spadlo, pretože typ vetra, ktorý ten les sfúkol ako zápalky, sa volá padavý vietor alebo aj gravity wind. Nebo nie je statické. V skutočnosti neustále tečie ako rieka, ktorá sa vtedy, v jedinej chvíli, v jedinej vlne vyliala na Tatry. Tatranský les nemal proti tej mase padajúceho neba nijakú šancu. Behom krátkej chvíle ležal takmer celý na zemi, zadlávený všetkým, čo ho presahovalo, zadlávený celým nebom... Každý z nás má skúsenosť, kedy sme boli zadlávení čímsi, čo nás nekonečne presahovalo. Nové, Tatrami inšpirované obrazy Heleny Tóthovej, nám dávajú zaujímavú odpoveď na otázku, ako sa s takouto skúsenosťou vyrovnať.

 

... a nech žije červený smrek!

 

Keď sa dívam na nové obrazy Heleny Tóthovej, myslím pri nich na tatranskú kalamitu z roku 2004, keď zo dňa na deň zmizol skoro celý tatranský les. Inak všimli ste si, že slovo „kalamita“ si od tej tatranskej kalamity nespájame už iba s pluhom odhŕňajúcim kopy snehu, ale aj s kamiónmi plnými vyťaženého dreva? Kalamita pre nás už dávno prestala byť udalosťou, v ktorej čelíme tomu, čo nás nesmierne presahuje, a čo nedokážeme mať pod kontrolou. Namiesto toho týmto slovom označujeme technické zvládanie, vysporiadanie sa s dôsledkami takýchto udalostí.

 

V časoch pred „kamiónmi a snežnými pluhmi“ však slovo calamitas označovalo obrovskú katastrofu, alebo veľké nešťastie. Označovalo skrátka vertikálnu, človeka nekonečne presahujúcu udalosť. Dnes slovu kalamita rozumieme horizontálne, je pre nás iba jednou z mnohých, každodenných udalostí. To však iba dovtedy, kým kalamita nezasiahne do našich vlastných životov. Tam už odrazu katastrofa a nešťastie nie sú iba jednou z mnohých udalostí, ale práve tou udalosťou, ktorá sa bytostne dotkla nás samých. Sme to my, kto tu zrazu čelí čomusi, čo nás nesmierne presahuje, a tak môžeme na vlastnej koži opäť zakúšať pôvodnú vertikalitu života a jeho najvlastnejšie tajomstvo.

Nie je však ľahké ustáť takúto skúsenosť. Naša kultúra a spoločnosť sa totiž čoraz viac podriaďujú horizontalite, ktorá nás núti, aby sme sa s tým, čo nás presahuje, „vyrovnali“ v tom najhorizontálnejšom poňatí! Hovoríme „vyrovnaj sa s tým“, no v skutočnosti myslíme „vysporiadaj sa s tým“ v zmysle „usporiadaj si to“, „uprac si to“, „daj si to do poriadku“...

Smeruje nás to k tomu, aby sme osobné katastrofy a nešťastia zbavili ich vertikality, aby sme ich zbavili toho, čo nás presahuje, aby sme ich znížili (ponížili?) na niečo znesiteľné, čo dokážeme lepšie zvládnuť, alebo rovno ovládnuť. Akoby vyrovnať sa s osobným nešťastím či katastrofou bolo možné, iba ak ich čo najdôslednejšie znivelizujeme. Helenine tatranské obrazy nám aj na príklade červeného smreka (jediného stromu, ktorý po tatranskej kalamite zostal stáť) pripomínajú, že s veľkým, a aj osobným nešťastím, sa môžeme skutočne vyrovnať iba vtedy, keď zostaneme vyrovnane čnieť do vertikality tohto nešťastia, keď sa o dar tejto nekonečne presahujúcej vertikality nenecháme nikým a ničím pripraviť.

V nešťastí rastieme. Tak ako rastú stromy na Heleniných obrazoch.

Výstava: Ode to the conifers

Autorka: Helen Tóth

Kurátor: Peter Mačaj

Trvanie výstavy: od 18. 3. 2023 do 7. 5. 2023

Fotky: Jana Budaiova

Miesto konania: Blu : gallery, Modra, Slovensko

Light like a broken tree, galéria výklad, trnava, sk 2022
 

Helen Tóth belongs to the young generation of artists. She studied at the School of Applied Arts in Bratislava and continued at the Academy of Fine Arts. After graduating, she had individual and group exhibitions at home and abroad (Austria, Belgium, Hungary, Italy). Helen is a two-time finalist of the VÚB Bank prize for “Painting of the year” and was nominated for the Piero D'Amore E Colore prize at The Others Art Fair in Torino, Italy.

Helen's main theme is the depiction of trees and forests. These elements have become especially significant as a part of the art series "Lightbox with a tiny forest" and "I carry ferns on my shoulders".

She decided to create a new site-specific object for the Gallery Výklad - a tree trunk, which she exhibited together with an older work - a painting on an unstretched canvas. Each work is situated in its own exhibition cubicle. We thus have the opportunity to see the various positions of the author's work, be it painting or sculpture. At the same time, it represents art as a mode of experiencing being, exactly how psychologist Erich Fromm says in his book” To have or to be”.

The forest environment and nature itself is a constant source of inspiration for the author. The subject of her interest are mainly conifer trees, which she considers more aesthetically suitable for her work. She's not abandoning sick or dead trees, whose remains are an important part of  the forest environment just as much as the living ones. A fallen tree, which seemed attractive to the author and was too heavy to take from the forest, was the starting point for her artistic activity and for creating this specific object.

The author dealt with this situation precisely through creative work with materials, with which she gave form to her  "dream" trunk. The surface is white, supplemented with fern leaves and twigs, refers to the whiteness of marble sculptures of classical art and at the same time contrasts with the painting in the second interpretation. Hanging in the space thus directly refers to the title of the exhibition and at the same time ironically points to the creation process itself, which was far from easy.

On the other hand, the painting on canvas installed in the second storefront is merely draped over a rope on a wooden frame and resembles a Chinese or Japanese landscape painting. Compared to the plaster trunk, which gives the impression of a heavy mass, the painting has the light impression of a kind of curtain, a delicate and inconspicuous element that has the ability to evoke a Zen impression, similar to the tradition of landscape painting in the Far East.

The author is not concerned with scientific description and factual presentation, subjugation and preservation of natural artifacts, but with the expression of a fleeting but intense experience that a person is exposed to in the confrontation with the world of nature, it’s processes and laws, as universal paradigms of life and death - repeating in an endless cycle

.

 

Exhibition: Light like a broken tree

Author: Helen Tóth

Curator: Peter Molari

Duration: from 16th Dec, 22 to 15th Jan, 23

Photos by: Peter Lančarič and Martina Chudá

Where: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava, Slovakia

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/05/ts-helen-toth-v-galerii-vyklad/

KUBAPARIS: https://kubaparis.com/submission/283409

Helen Tóth patrí medzi mladú generáciu výtvarníkov. Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave a pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení. Po skončení vysokej školy vystavovala na samostatných aj skupinových výstavách doma i v zahraničí (Rakúsko, Belgicko, Maďarsko, Taliansko). Je dvojnásobnou finalistkou ceny VÚB banky za maľbu a bola nominovaná na cenu Piero D´Amore E Colore na The Others Art Fair v talianskom Turíne.

Vo svojich diela programovo pracuje so zobrazovaním stromov a lesa. Práve tieto prvky sa stali signifikantnými, ako súčasť výtvarných sérií „Lightbox with a tiny forest“ a „Na chrbte nosím paprade“.

Pre Galériu Výklad sa rozhodla vytvoriť nový objekt – kmeň stromu, ktorý vystavila spolu so staršou prácou – maľbou na nevypnuté plátno. Každé dielo je situované vo vlastnej výstavnej kóji. Máme tak možnosť vidieť rozličné polohy autorkinej tvorby, či už maliarsku, alebo sochársku. Zároveň nám predstavuje umenie ako druh módu prežívania bytia, ako o ňom hovorí psychológ Erich Fromm vo svojej knihe Mať alebo byť. 

Prostredie lesa a príroda samotná je pre autorku neustálym inšpiračným zdrojom. Predmetom jej záujmu sú hlavne ihličnany, ktoré považuje za esteticky vhodnejšie pre svoju tvorbu. Z tej nevynecháva ani choré alebo mŕtve stromy, ktorých pozostatky rovnako tvoria prostredie lesa, ako tie živé. Padnutý strom, ktorý sa autorke zdal príťažlivý bol príliš ťažký na to, aby si ho vzala z lesa so sebou, sa teda stal východiskovým bodom pre umeleckú činnosť. 

Autorka sa s touto situáciou vysporiadala práve prostredníctvom kreatívnej tvorby s materiálmi, ktorými dala ľubovoľnú formu „vysnívanému“ kmeňu. Jeho belostný sadrový povrch doplnený o papraďové listy a vetvičky odkazuje na belobu mramorových sôch klasického umenia a zároveň je v kontraste s maľbou v druhom výklade. Jeho zavesenie v priestore teda priamo odkazuje na názov výstavy a zároveň ironicky poukazuje na samotný proces tvorby, ktorý nebol zďaleka tak ľahký. 

Naopak maľba na plátne nainštalovaná v druhom výklade je iba prehodená cez lanko na drevenom ráme a pripomína čínsku alebo japonskú krajinomaľbu. Oproti sadrovému kmeňu budiacemu dojem ťažkej hmoty pôsobí maľba ľahkým dojmom akéhosi závesu, jemného a nenápadného prvku majúceho ale schopnosť vyvolať až zenový dojem, podobne ako je tomu vo tradícii krajinomaľby ďalekého východu. 

Autorke nejde o vedeckú deskripciu a faktografické podanie, podmanenie a uchovanie prírodných artefaktov, ale o vyjadrenie prchavého, no intenzívneho zážitku, ktorému je človek vystavený v konfrontácii so svetom prírody, jej procesov a zákonitostí, ako univerzálnych paradigiem života a smrti opakujúcich sa v nekonečnom cykle.

Výstava: Light, like a broken tree

Autorka: Helen Tóth

Kurátor: Peter Molari

Trvanie výstavy: od 16. 12. 2022 do 15. 1. 2023

Fotky: Peter Lančarič a Martina Chudá

Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/05/ts-helen-toth-v-galerii-vyklad/

KUBAPARIS: https://kubaparis.com/submission/283409

printing, still, station contemporary art gallery,
bratislava, sk 2022

 

The title of this exhibition, presenting Slovak artists who work with traditional graphic techniques, reflects first of all their enthusiasm for art, as well as amazement (in the positive sense of the word) that such things are still happening. Both feelings are evoked by the challenges that this technique faces. It seeks its own image between free creativity, craft, and design; also vis-à-vis digital media and the new experimental techniques, whose expansion into diverse forms, materials, and performances may cause the more traditional procedures to be seen as antiquated.


For this reason also, we are very glad to be able to present the work of eight young men and women who have incorporated traditional graphic techniques in their work. Many of them are “full-blooded” graphic artists, while others have found their way from different art disciplines or after a lengthy professional “detour”. If traditional graphic techniques are implemented in complex artistic programmes, this not only exemplifies the contemporary trend of interpenetration of art genres but also proves the capacity of those traditional techniques to provide a relevant and distinctive programme. For many, they expand (rather than merely complement) the potential of communication. The choice of artists, limited to those born between 1981 and 1995, offers a broad gamut of generational and artistic approaches.


Exhibition Printing, still supported using public funding by Slovak Arts Council.

.

 

Exhibition: Printing, still

Artists: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Curator: Jana Babušiaková

Duration: from 5th Dec, 22 to 7th Jan, 23

Photos by: Martina Rötlingová

Where: STATION CONTEMPORARY ART GALLERY, Ul. Gustáva Mallého 2, 851 01 Bratislava

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/08/ts-printing-still-v-station-contemporary-art-gallery/

www.stationgallery.sk

Srdečne pozývame na reprízu nášho zahraničného projektu, ktorý bol v októbri prezentovaný v antverpskej galérii Epreuve d’Artiste.

Autori a autorky: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

„Názov výstavy, prezentujúcej slovenských autorov a autorky, venujúcich sa tradičným grafickým technikám, odráža v prvom rade nadšenie z tvorby, ale i údiv že sa tak stále deje – v pozitívnom slova zmysle. Oba pocity vychádzajú z výziev, akým táto technika čelí. Hľadá svoju tvár medzi voľným umením, remeslom a dizajnom ale aj voči digitálnym médiám a novým experimentálnym či autorským technikám, ktorých rozšírenie o rôzne formy, materiály alebo performatívnosť môžu na tradičnejšie postupy vrhať svetlo zastaralosti.


Aj preto sme veľmi radi, že môžeme odprezentovať tvorbu ôsmych mladých umelcov*kýň, ktorí tradičné grafické techniky začlenili do svojej tvorby. Mnohí z nich patria medzi „plnokrvných“ grafikov, iní si k nim našli cestu z iných umeleckých odborov alebo po dlhšej profesnej „obchádzke.“ Ich implementácia do komplexných umeleckých programov je dôkazom nielen súčasného trendu prelínania umeleckých žánrov, ale i schopnosti tradičných grafických techník poskytovať relevantnú a osobitú platformu. Pre mnohých totiž nepredstavujú doplnok, ale rozšírenie možností komunikácie. Výber autorov*iek, ohraničený rokmi narodenia 1981 až 1995 pritom predstavuje širokú škálu generačných i autorských prístupov.“

Výstavu Printing, still z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava: Printing, still

Autori: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Kurátorka: Jana Babušiaková

Trvanie výstavy: 6. 12. 2022 – 7. 1. 2023

Fotky: Martina Rötlingová

Miesto konania: Station Contemporary Art Gallery, Ul. Gustáva Mallého 2, 851 01 Bratislava

Artalk: https://artalk.cz/2022/12/08/ts-printing-still-v-station-contemporary-art-gallery/